22 October, Thursday: New Narratives of Cities


16:00-16:40 Literature in the Spaces of the City

Balázs Szőllőssy (poet and editor, FISZ, HU)

The lecture will focus on the latest experiments in Budapest and other cities in Hungary where organizers attempted to include literature in the living spaces of communities (online and offline, public and private), giving more visibility and plausibility to the abstract. Examples will include a public contest to write about their own city and a “Literature Striptease Box” at the annual book fair in Budapest, among others. How do public spaces and literature relate? How can the written language influence the place we live in?

Sunum, Budapeşte’de ve Macaristan’ın diğer şehirlerindeki toplumun yaşam alanına (hem online ve offline, hem de kamu ve özel alanlara) edebiyatı dahil etme girişimleri çalışmalarına odaklanacak; soyuta daha fazla görünürlük ve mantık ekleyerek. Örnekler arasında şehre dair herkese açık bir hikaye yazma yarışması, Budapeşte Kitap Fuarı sırasında yapılmış bir “Edebiyat Striptiz Kutusu” vb. yer alacak. Toplumun ortak alanları ile edebiyatın nasıl bir ilişkisi olabilir? Yazılı dil yaşadığımız yeri nasıl ekileyebilir?

 

16:40-17:20 From Layout to Script – Narrativity and Urban Experience

Samu Szemerey (architect and urbanist, Contemporary Architecture Center Budapest, HU)

The perception of the city has always been mediated through various representations, from texts through maps to today’s apps. All of these technologies made use of narratives, whether linear, complex or fragmented; to address issues, highlight or hide ideas, to direct attention. The talk will discuss the evolution and uses of narrativity in mediating urban space, and how today’s digital media and its narrative technologies transform our knowledge and behaviour in the urban environment.

Şehrin algılanması her zaman çeşitli reprezentasyonların aracılığıyla gerçekleştirildi: metinlerden haritalara, bugünlerin uygulamalarına kadar. Bütün bu teknolojiler anlatısal bir şekilde kullanılıyor: doğrusal, kompleks, veya parçalanmış anlatımlar. Bu anlatımlar gündemi gösteriyor, düşünceleri vurgulayarak ya da gizleyerek dikkat çekmek istiyor. Sunum, şehir alanlarını algılayan anlatısallığın gelişim ve kullanımını ve bugünün dijital medyasının şehir ortamındaki bilgi ve davranışlarımızı nasıl değiştirdiğini tartışacak.

 

17:20-17:40 Coffee Break and Fanzine launch (Orhun & Szőllőssy)

 

17:40-18:20 Postapocalyptic Literature

Milenko Lazic (author and editor, Amsel Verlag, CH)

This lecture will give an insight into decades of personal observations of the most dynamic and bohemian part of Zurich. It’s a neighbourhood where prostitution, drugs, immigrants and artists feel at home. The author was born in Bosnia and came to Switzerland at the age of 12. Since then, he regularly writes sentences, stories and letters in German, Serbo-Croatian, English and Swiss-German. In the texts and as well as his artwork things happen very directly through simple materials and constructions. The texts offer observations in and reflections on different contexts and socio-political backgrounds.

Sunumda Zurih şehrinin en dinamik ve sanatsal kısmında yıllardır yaptığım kişisel araştırmalarımın sonuçlarını anlatacağım. Bu mahallede fahişelik ve uyuşturucu yaygındır. Göçmenler ve sanatçılar kendilerini evde hisseder. Yazar Saraybosna’da doğup 12 yaşında İsviçre’ye gelir. Bu tarihten sonra devamlı olarak Almanca, Sırp-Hırvatçası, İngilizce ve İsviçre-Almanca’sında cümleler, hikayeler ve mektuplar yazmaktadır. Hem metinlerinde hem de sanat eserlerinde direk bir şekilde, basit maddeler ve yapıları kullanmaktadır. Metinler farklı bağlamlar ve sosyopolitik arka planlar üzerine yorumlar ve yansımalar sunuyor.

 

18:30-19:00 Reflections: Picture – Text – Context

Ömer Orhun (artist photographer, TR) and Balázs Szőllőssy (poet, FISZ, HU)

Like other networks, cities are webs of associations between different pieces of art and meanings: photography and literature go hand in hand in digital artworks on platforms like Tumblr or Instagram, being also connected to photography from the very beginning. During the workshop born out of the cooperation of a Turkish photographer and a Hungarian poet, we will match the photos and poems created or selected by the participants drawing up a network between them. We will hunt for variety and playfulness reflected throughout the landscape; and in the minds of people within the landscape of the urban structure. Just bring along your phone or a camera, some creative spirit, or some texts of choice if you like!

Şehirler, başka sistemlerin yanında anlamlar ile sanat arasında da çağrışım sistemleridir: tumblr, Instagram ve başka platformlarda yapılan birçok sanat denetiminde fotoğrafçılık ve edebiyat beraber yer alıyor; fakat aslında fotoğrafçılığın ilk günlerinden beri edebiyatla bir ilişkisi var. Türk bir fotoğrafçı ve Macar bir şair arasındaki bir işbirliğine bağlı bu atölyede, katılımcıların seçtiği şiirler ve çektiği fotoğraflar arasındakı ilişkileri olabildiğince derinleştirmeye çalışıp şehir manzaralarını ve bu manzaralarda yaşayan insanların düşüncelerinde ne kadar çok renk ve oyun olduğunu yansıtabildiğini göstermeye çalışacağız. Katılmak için cep telefonu veya bir fotoğraf makinesi, birazcık yaratıcılık ve istediğiniz kadar metin getirmeniz yeterli!Leave a Reply