Vol. 1

Urban_Series_Vol_01_Istanbul_Webpage_cover

Connected to the approaching Earth Day (22nd April), Urban Series vol. 01 has the main curatorial concept of recycling. Visitors had the opportunity to listen, discuss and create for three days with ten Hungarian participants from a wide field of urban recycling and rethinking. As architecture itself is an art of rethinking the space, this time most of the participants are architects or urbanists, but there are invitees from neighbour fields as well.

 

27.02.2015 Rethinking Architecture


Lectures:

12:00-12:40 Recycling the City

Levente Polyák (Hungarian Contemporary Architecture Center)

The lecture presents new European tendencies in urban development. Through case studies and analyses, I discuss emerging forms of cooperative urbanism, based on the reuse of existing spaces and resources. The lecture will place a special emphasis on experiments conducted in Budapest.

Bu sunumda kentsel gelişimde yeni Avrupa etkilerinden bahsedilecektir. Vaka çalışmaları ve analizleri inceleyerek mevcut alanların ve kaynakların yeniden kullanılmasına dayanan kooperatifçiliğin şehircilikle ortaya çıkan var olan alanların ve kaynakların geri dönüştürülmesi gibi gelişmelerden bahsedilecektir. Bu sunum Budapeşte’de gerçekleşmiş araştırmaların ve çalışmaların önemine özel bir vurgu yapacaktır.

12:40-13:20 Millenary Park, a brown field developement

Gábor Szohr (Ujirany Landscape Architect)

On the occasion of the Hungarian Millennium the government resolved to demolish the abandoned GANZ factory and create a new cultural complex. Hereby not only a new public park came into existence in the center of Budapest, but this was the very first brown field developement in Hungary. This presentation demonstrates that how a badly contaminated industrial area became an urban public park, what kind of responses could be given to celebrating the existence of a state by the help of landscape methods and how the park functions 15 years after its realization.

Macar Milenyumunun vesilesiyle hükümet, terk edilmiş GANZ fabrikasının yıkılmasını düşünüp yerine yeni bir kültürel alan inşa etmek istedi. Bu vesile ile Budapeşte’nin merkezinde bir otopark yapılacak ve yeni bir park kurulabilecekti. Fakat, burası Macaristan’ın ilk atıl alan araştırması ve geliştirmesi olacak. Bu sunum, kötü bir şekilde atıl bırakılan bir sanayi alanının nasıl yaşanabilir bir park haline dönüştürebildiğini gösterecek ve nasıl bir geri dönüşün sağlanabileceği hakkında fikir verip mevcut hükümetin bu çalışmasına insanların nasıl tepki verdiğinden bahsedilecek ve arazinin 15 yıllık fonksiyonelliğine değinilecektir.

13:20-14:00 Open!

Júlia Oravecz (Open! Festival)

The Festival of Shops for Rent (2014) opened longtime vacant shops for a dozen initiatives ready to install themselves for a month in ground-floor spaces. The participating initiatives were projects opening new opportunities for the city and its inhabitants in the various fields of culture, science, design and lifestyle. Their innovative use of space brought back the properties into the urban circulation. The projects were able to test the advantages and disadvantages of physical presence and constant availability with reduced risk. The shop owners took part in a new kind of agency service that is based on personal networks and trust.

Kiralık Mağazalar Festivali’nin (2014) açılmasıyla uzun zamandır uygun mağazalarının girişimciliğinde kendilerine zemin katta alan açmaya hazırlanıyorlar. Katılımcı girişimler şehircilik, kültür, bilim, tasarım ve yaşam tarzı gibi çeşitli alanlarda yaşam tarzlarından oluşan yeni fırsatlardan bahsedecekler. Onların bu girişimciliği ile şehircilik döngüsünün geri kazanılması amaçlanmıştır. Bu projeler, fiziksel varlığın avantajları ve dezavantajlarından bahsederken düşürülmüş riskler sayesinde sürekliliğin sağlanmasını anlatacaktır. Mağaza sahipleri, kişisel ağlarıyla birlikte güvene dayalı ajans hizmetinden faydalanmak için yerlerini aldılar.

Workshops:

14:00-19:00 Recycling Istanbul

Levente Polyák & Gábor Szohr (Hungarian Contemporary Architecture Center & Ujirany Landscape Architect)

The workshop concentrates on the possibilities of reusing vacant properties. Through mapping locations, actors and needs, the workshop aims at creating an action plan for small-scale urban development projects. The workshop is conceived along values of social justice and environmental sustainability.

Bu atölye çalışmasında mevcut alanların geri kazanılma imkanları üzerine düşünülüp çalışılacaktır. Mevcut yerlerin haritalanması ile ilgili olarak aktörler ve ihtiyaçlarla bir plan oluşturulup küçük ölçekli bir şehircilik projesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu atölye ile sosyal adalet ve çevresel sürdürülebilirlik değerleri üzerinde durulacaktır.

 

28.03.2015 Small communities in big cities


Lectures:

12:00-12:40 Collective Plant – A project of urban foraging and self-sustenance

Zsófia Szonja Illés (Collective Plants)

Collective Plant originally started out as a month-long art project by Zsófia Szonja Illés in the autumn of 2013. Since then, the initiative has grown into a collective. Involving actors from various fields (writers, illustrators, photographers, curators, activists, environmentalists, etc.), Collective Plant is concerned with urban self-sustenance. Through community activities, such as workshops and free foraging tours, we aim to bring urban people closer to nature and the natural sources of nutrition (e.g.: wild plants) that are available in cities as well. Zsófia Szonja Illés, founder of Collective Plant, will introduce the community’s various activities through a lecture and photo/video projection.

Bütünleşik Bitki Örtüsü orjinaline uygun kalınarak aylar süren bir sanat projesi olarak Zsófia Szonja Illés tarafından 2013 güz döneminde başlatılmıştır. Bu tarihten beri bu girişim bir bütünlük içinde ilerledi ve gelişim gösterdi.Çeşitli alanlardan (yazarlar, çizerler, fotoğrafçılar, küratörler, aktivistler, çevreciler gibi) katılan aktörler, Bütünleşik bitki örtüsü üzerine düşünüp şehirciliğin besleyici değerleri üzerine çalıştılar. Toplum faliyetleri aracılığıyla (Atölyeler ve ücretsiz turların düzenlenmesi gibi) şehirlerde yaşayan insanları bulundukları yerden alarak yakınlardaki doğaya ve doğal kaynaklarla üretilmiş besinleri (örneğin vahşi yaşam gibi) görmeleri amaçlanmıştır. Bunlar aslında şehirlerde de olabilecek şeyler. Bütünleşik Bitki Örtüsü çalışmasının kurucusu olan Zsófia Szonja Illés tarafından toplulukların çeşitli aktiviteleri doğrultusunda oluşan bu birikimden faydalanarak önemli bilgiler verip fotoğraf/video gösterimi yapacaktır.

12:40-13:20 The community-based reinvention of Teleki Square, Budapest

Gábor Szohr (Ujirany Landscape Architect)

Teleki Square is one of Budapest’s oldest and storied squares, located in one of the city’s most profoundly disadvantaged neighborhoods. The aim of the inclusive community-based planning process was to help residents living nearby to take part in developing the design of their own Community Park. The series of workshops spanning 10 weeks were open for anyone interested to join. Posters with the question „What Should Teleki Square Look Like?” were placed around the neighborhood. Apart from reaching the goal of realizing a common ground for the design, Teleki Square Association was formed by local residents taking part in the design process to be able to continue to contribute to the square’s management and ongoing improvement.

Teleki Meydanı, Budapeşte’nin eski ve apartman şeklinde yerleşimşin görüldüğü meydanlarından birisidir. Yerleşim yeri şehrin en dezavantajlı mahalleleri ile çevrilidir. Kapsayıcı ve toplum temelli planlama süreciyle bütünleşik park tasarımını geliştirerek daha düzenli bir yaşamın tasarlanması amaçlanmaktadır. 10 haftayı kapsayan atölye dizileri ile ilgilenen herkesin katılımına açıktır. Posterdeki soru olan ”Teleki meydanı nasıl bir görünüme sahip olmalı?” sorusu komşular tarafından oluşturuldu. Genel itibarı ile bu tasarım sürecinin algılanabilmesi hedefinin haricinde, Teleki Meydanı Derneği, Teleki meydanının yönetimi ve sürekli iyileştirme konusunda katkı sağlamaya devam edebilmek için tasarım sürecinde emek veren halk tarafından kurulmuştur.

13:20-14:00 Small-scale interventions to shape a liveable riverbank

Balázs Szőllőssy (Valyo – City&River Association)

Valyo – City&River Association gets it’s name from the merging of the words ‘city’ and ‘river’ in Hungarian. Currently working as an association, the group formed four years ago including civil activists, architects, designers urbanists and cultural organizers in order to maintain a more a sustainable riverside of the city with low-budget interentions. The ultimnate aim of the group is to replace the bend of the river on the mental map of the citizens – to reach their goals, they organize awareness-raising events with the tools of community-building, culture and art. The presentation will focus on the work of Valyo in an international context.

Valyo – Şehir & Nehir Derneği’nin adı Şehir ve Nehir kelimelerinin Macar karşılıklarının birleşiminden gelmektedir. Bu dernek çalışanları sivil aktivistlerden, mimarlardan, şehir tasarımcılarından ve kültürel organizatörlerden oluşmaktadır. Amaçları az olan kaynakların iyi yönetilmesini sağlayarak gelişim çalışmaları yürütmek ve devamlılık sağlamaktır. Grubun nihai amacı vatandaşların zihinsel harita üzerinde nehrin virajının değiştirilmesidir. Hedeflerine ulaşmak için farkındalığın arttırılmasının sağlandığı etkinlikler planlayarak şehrin binalarını, kültürünü ve sanatını ilerletmek için çalışılmaktadır. Bu sunumda Valyo çalışmasının uluslararası yapısına değinilecektir.

https://www.youtube.com/watch?v=NBeERe2c_GE

https://www.youtube.com/watch?v=n9XbPgm3tto

https://www.youtube.com/watch?v=iSbgdZwXesQ

Workshops:

14:00-19:00 Edible Istanbul – urban foraging tour

Zsófia Szonja Illés (Collective Plants)

Collective Plant organises an out-of-the-box urban walking tour where we map the city’s green spaces in search of edible wild plants and herbs. After the walk, if the weather allows, we’ll use our bounty to prepare a picnic in a park. (Please bring your Istanbul card, as we might go to the Prince Islands)

Bütünleşik Bitki Örtüleri kentsel yürüyüş turları organize edildiğinde harita üzerindeki yeşil alanlar, vahşi yaşam alanları ve sağlık için kullanılan bitkiler konumlandırılır. Yürüyüşün ardından, eğer hava durumu izin verirse, park içerisinde bir piknik düzenlenecek. (Lütfen İETT İstanbul kartınızı yanınızda getiriniz, Büyük Ada’ya gidilebilir.)

14:00-19:00 Connections between the city and the water

Balázs Szőllőssy & Gábor Szohr (Valyo – City&River Association & Ujirany Landscape Architect)

The aim of the workshop is to map the connections of inner Beyoğlu with its watersides: we analyse access to the sea and the forms of use. We select one location through this process, where we plan easily implementable small-scale interventions on-site. The design of the result of the planning workshop can be the topic of a next workshop in the future. If we have time, we also try to forecast the resources and the phases of implementation together as well.

Bu atölyenin amacı Beyoğlu’nun merkezi ile buranın sahil alanlarının bağlantısını haritalandırmaktır. Bu kapsamda, sahile olan erişimi analiz edilecek ve kullanımı incelenecek. Bu süreç içerisinde küçük ölçekli ve kolayca uygulanabilir elverişli bir yer belirlenecek. Planlanan atölyenin tasarım çıktısı bir sonraki atölye için konu olabilir. Eğer zaman kalırsa, kaynakların tahmin edilmesini deneyebilir ve uygulama aşamalarını tek tek inceleyebiliriz.

20:00 Exhibition openin: Trash or Treasure? – rethinking the urban environment Opening speech and DJset: Sándor Finta (Chief Architect of Budapest / Sporaarchitect ) curator: Füsun Ipek
Why do we like to stare into the households of a housing estate? Is it an interesting topic for a painter to paint unused shopwindows? How does a street artist use the walls of a white cube gallery? We don’t give answers, but show possibilities for the topics of urban art and urbanism through local projects and fresh contemporary art from Hungary.

 

29.03.2015 Design for livable cities


Lectures:

12:00-12:40 Smart citizens in the technological city – Platforms for cooperation

Samu Szemerey (Design Terminal, Hungarian Contemporary Architecture Center)

The presentation addresses the transformation of urban governance in the light of new technologies and their influence on the life of cities. Popular notions of the smart city are discussed from a critical perspective, juxtaposing generic concepts with actual practices. As a case study and possible innovation strategy, I will present the Smart City Lab program of Design Terminal in Budapest.

Bu sunumda, yeni nesil teknolojilerin ışığı doğrultusunda şehirler üzerindeki kentsel yönetimin etkisi incelenecektir. Akıllı şehrin popüler kavramlarının gerçek uygulamaları ile genel kavramları yan yana ve eleştirel bir bakış açısıyl ele alınmıştır. Bir vaka çalışması ve olası yenilik stratejisi olarak, Budapeşte’de Tasarım Terminali Smart City laboratuvarı programı sunacaktır.

12:40-13:20 S’39 Hybrid Design Manufacture

Janka Csernák & Anna Baróthy (S’39 Hybrid Design Manufacture)

S’39 Hybrid Desig Manufacture is a Budapest-based, ever-changing artist and designer collective, launched in 2004. Our work focuses on complex, large-scale artistic approaches, that connect art, design and education. The projects we create usually have a strong connection with spatial issues, be it an installation, interiors or facades, product design or public art. Besides the core members we are constantly working with invited artists, architects, art and design students. In a decade of activity, the centrally located studio has been a place for classes, workshops, exhibitions, and an inspirational meeting point for creatives from all around.

S’39 Hibrit Tasarımının Üretimi Budapeşte merkezli sanatkar ve tasarımcıların birlikte sürekli değişim gösterebilen bir yapılanma olarak 2004 yılında ortaya çıkmıştır. Çalışmalarımız karmaşık, geniş ölçekli artistik yaklaşımları, sanat bağlantıları, tasarım ve eğitim konularına odaklanmıştır. Bizim ürettiğimiz enstelasyon, iç mekan, cephe, ürün tasarımı veya kamusal sanat projeleri genellikle mekansal konularda güçlü bağlantılara sahiptir. Çekirdek üyelerimizin yanı sıra, sık sık davetli sanatçılarla, mimarlarla, sanat ve tasarım öğrencileri ile çalışıyoruz. 10 yıllık çalışması boyunca, merkezi konumdaki stüdyo sunumlar, atölyeler, sergiler için bir mekan ve tüm kreatif insanlar için de ilham veren bir buluşma noktası olmuştur.

13:20-15:00 Guide the Diver! – Second life of things

Anna Göttler, Éva Tornyánszki, Júlia Oravecz (Kulturgorilla)

Growing number of people around the globe ‒ citizens, communities, designers ‒ thinking how we can share the surplus still looked as waste by many of us fair. In its presentation Kulturgorilla shows a dozen of innovative bottom up interventions as best practices as answer including the 21 “fairteiler” in Berlin over the Green box of Pécs and the South African streetshop or the currently Istambul based Paul Ketz’s deposit ring. After the presentation we invite you for a talk and brainstorming: how would you re-destribute,  recycle the still edible food, usable things in a fair way?

Workshops:

14:00-19:00 Open city, open data

Samu Szemerey (Design Terminal, Hungarian Contemporary Architecture Center)

The workshop connects to the work of the previous days. We will look for contexts in the city where practical applications of open, decentralized development are viable and explore which data and places might be transformed into innovation arenas. First, we will map urban infrastructures and data sources in a chosen area, and then formulate proposals for using them as open platforms. In an imaginary collaboration model we will propose steps to improve connections between communities, governance and entrepreneurs.

Atölye son günlerin çalışmaları ile bağlantı kuruyor. Kentteki açık, merkezi olmayan gelişmenin uygulanabilir olduğu bağlamlara bakacağız ve hangi veriler ile yerlerin inovatif alanlara dönüştürülebileceğini araştıracağız. Önce, seçilen bir alanda kentsel altyapıları ve veri kaynaklarını haritalayıp, sonra da onları açık platformlar olarak kullanmak için öneriler hazırlayacağız. Hayal ürünü bir iş birliği modeli ile toplumlar, hükümetler ve girişimciler arasındaki bağlantıları geliştirmek için adımlar önereceğiz.

14:00-19:00 Common_Place

Janka Csernák & Anna Baróthy (S’39 Hybrid Design Manufacture)

Let’s imagine our cities are living organisms. We are going to look at the cities’ architecture as a body, and observe the living parts. Thinking about what it means to have public and private places, we’ll observe the way Istanbul defines its public places. What happens in these places and what do they represent looking from outside? What do we consider public and what private, inhibited and uninhibited? What makes the fine line between these two? If something is public, what happens outside, and what happens inside, and how do we handle transitions? During the workshop we are sharing thoughts on the way these terms are used today. In a short fieldwork, we are collecting images from around the area about public spaces, interior and exterior as well. Then forming an installation we are going to confront these images. (Please bring your camera to make better pictures as with your handy)

Kentlerimizin yaşayan organizmalar olduğuu hayal edelim. Kentlerin mimarlığına bir gövde olarak bakacağız ve yaşayan kısımları gözlemleyeceğiz. Kamusal ve özel yerlere sahip olmanın ne demek olduğunu düşünerek, İstanbul’un kamusal alanlarını nasıl tarif ettiğini gözlemleyeceğiz. Bu alanlarda ne olur ve dışarıdan bakıldığında bu alanlar neyi temsil eder? Neyi kamusal neyi özel kabul ederiz, neyi kısıtlar neyi özgür bırakırız? Bunlar arasındaki ince çizgiyi ne belirler? Eğer bir şey kamusal ise, dışında ve içinde neler olur ve biz değişimlerle nasıl başa çıkarız? Atölye boyunca bu ifadelerin günümüzdeki kullanımları hakkındaki düşüncelerimizi paylaşacağız. Kısa bir saha çalışması ile, tüm alandan hem içerideki hem dışarıdaki kamusal mekanlar ile ilgili görseller toplayacağız. Sonrasında bir enstalasyon oluşturarak bu görselleri karşılaştıracağız. (Lütfen daha iyi fotoğraflar çekebilmek için fotoğraf makinenizi yanınızda getiriniz.)